תקנון הגרלת רדווד רהיטים

תקנון הגרלת רדווד רהיטים

 1. כללי

  1.1. בין התאריכים 31.3.18 ל-1.7.18, או עד לגמר מלאי כרטיסי ההגרלה, תערוך רדווד מ.א. תעשיות בע”מ, ח.פ .514892447, מרח’ דוד אלעזר 14 מודיעין, מבצע שיווק וקידום מכירות של מוצרי החברה, כאשר המבצע יערך כמפורט בתקנון זה, ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז–1977.
  1.2. ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אדם העונה על הגדרת “משתתף בהגרלה” כהגדרתו להלן, בכפוף להוראות תקנון זה.
  1.3. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע, הינו חוזה לכל דבר ועניין, והשתתפות במבצע מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה ותנאיו. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של עורכת הפעילות ו/או עוזר עורך הפעילות להוסיף נספחים לתקנון ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידם ו/או על ידי הגורמים הקשורים לפרסים נשוא מבצע זה.
  1.4. עורכת הפעילות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות המועדים, בכל עת בהודעה בכתב, וזאת בכפוף להוראות ההיתר.

 2. הגדרות

  למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
  2.1. “המבצע” – מבצע קידום מכירות של מוצרי החברה שיערך במועד האמור לעיל או עד לגמרי מלאי הכרטיסים.
  2.2. “החברה ו/או הרשת ו/או עורכת הפעילות ו/או עורכת המבצע” – רדווד מ.א. תעשיות בע”מ, ח.פ .514892447, מרח’ דוד אלעזר 14 מודיעין.
  2.3. “הוראות ההגרלה” – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
  2.4. “זכות ההשתתפות במבצע” – ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אזרח ישראל מגיל 18 ומעלה, תושב ישראל, ואדם שהינו בעל היתר שהיה חוקית בישראל, אשר רכש בתקופת המבצע, ברכישה אחת ,באחד מהסניפים המשתתפים במבצע ,ארון הזזה וקיבל עבור הרכישה קבלה וכרטיס גירוד.
  ככל שמדובר בזכות השתתפות בהגרלה לפרס הראשון, ההשתתפות במבצע פתוחה לכל אזרח ישראל ,תושב ישראל, ואדם שהינו בעל היתר שהיה חוקית בישראל, אשר רכש ארון הזזה של החברה וקיבל עבור הרכישה קבלה וכרטיס גירוד שלו מצורף ספח הגרלה, ונרשם בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות.
  2.5. “משתתף בהגרלה” – בעל זכות השתתפות במבצע, כהגדרתה לעיל, קיבל מהחברה כרטיס גירוד ומסר את כרטיס הגירוד לנציג החברה לקבלת הפרס לאלתר ועמד בכל תנאי תקנון זה.
  ככל שמדובר בזכייה בפרס הראשון, ישמור בעל זכות ההשתתפות את ספח ההגרלה המצורף לכרטיס הגירוד וירשם בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות. במסגרת פנייתו יציין את פרטיו המלאים )שם מלא, פרטי קשר( ואת מספר ספח ההגרלה.
  2.6. “הפרסום” –פוסטים בפייסבוק, פרסומים שונים בעיתונות ,באתר החברה, ובחנויותיה ובו תהיה הכרזה על המבצע.
  2.7. “חשבונית הקניה” – חשבונית שתימסר לאדם בעל זכות השתתפות במבצע בעת ביצוע רכישה בסניפים המשתתפים במבצע. יש לשמור את חשבונית הקניה )עותק מקור( וספח ההגרלה המקורי עד לקבלת הפרס הראשון בפועל מעורך המבצע ולהציגן כתנאי לזכייה בפרס.
  2.8. “ספח ההגרלה” – ספח לכרטיס הגירוד אשר יתקבל בסניפים המשתתפים במבצע עבור כל רכישה של ארון הזזה, במהלך תקופת המבצע.
  2.9. “הסניפים המשתתפים במבצע” – כל סניפי רדווד הבאים: רדווד קסם, רדווד פ"ת, רדווד ראשל"צ ,רדווד חיפה.
  2.10. “הפרסים” – במהלך המבצע יוגרלו פרסים כמפורט בטבלה בנספח א’ לתקנון.

  2.11. “הפרס הראשון” – זוג כרטיסי טיסה לפריז – הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה. עורכת הפעילות אינה מתחייבת על מועד הטיסה.
  2.12. “הגרלה מיידית” – כהגדרתה בהיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין ,התשל”ז–1977, וכמובא להלן: “הגרלה לפרסומת מסחרית אשר בה משתתף מגלה או חושף תוצאות ההגרלה לגביו, בכוחות עצמו, באופן מידי, על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת הדומה במהותה”.
  2.13. “ועדת ההגרלה” – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.
  2.14. “עורך ההגרלה” – החברה ,רדווד מ.א. תעשיות בע"מ בע”מ, ונציגה, עוזרת עורך ההגרלה, גב’ קארין בר, ו/או מי מטעמם.
  2.15. “מוקד המבצע” – מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון
  7522206-073 ואשר מענו במשרדי החברה באזה"ת, כפר קאסם, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א’-ה’ בין השעות 15:00-10:00.
  2.16. “המפקח” – המפקח על ההגרלה הינו עו”ד אוהד אהרוני, שכתובתו הרכבת 58, תל אביב, טל’: -03
  6813999 פקס: 6813998-03
  2.17. “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.
  2.18. “הזוכה” – כל משתתף במבצע אשר גירד כרטיס גירוד, מסר אותו לנציג החברה וקיבל כנגד את הפרס לאלתר ו/או נרשם בעמוד ההגרלה לפרס הראשון ככל משתתף בהגרלה לזכייה בפרס הראשון ושמו עלה בהגרלה, וכן עמד בתנאי תקנון זה ובכפוף לדין.
  2.19. “ספק הפרס” – אל על נתיבי תעופה בע”מ.

 3. תקופת המבצע

  המבצע, מיום 31.3.18 ועד ליום 1.7.18, תתפרסם מודעה בדף הפייסבוק, עיתונים שונים, בחנויות החברה ואתר האינטרנט של החברה, וכן יתפרסם פוסט בפייסבוק ובו תהיה הכרזה על המבצע ומועדיו, או עד גמר מלאי כרטיסי ההגרלה.
  מובהר בזאת כי החברה, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס

  4.1. משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע, באחד מהסניפים המשתתפים במבצע ,ארון הזזה, יקבל עבור כל רכישת ארון כרטיס גירוד )לכל ארון( וחשבונית קניה.
  4.2. החברה תנפיק 2,000 כרטיסי גירוד.
  4.3. על המשתתף שקיבל כרטיס גירוד, לחשוף בכוחות עצמו את התוצאות, ובמידה וזכה בפרס, למסור לקופה את כרטיס הגירוד ולקבל כנגד כרטיס הגירוד הזוכה את הפרס לאלתר.
  4.4. על המשתתף שמחזיק בכרטיס גירוד, ומעוניין להשתתף בהגרלה לפרס הראשון, לשמור את ספח ההגרלה המצורף לכרטיס הגירוד ואת חשבונית הקנייה, להירשם בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות, ולמסור את פרטיו האישיים )שם מלא, פרטי קשר(, ואת מספר ספח ההגרלה.
  4.5. כל משתתף רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד עם אותו כרטיס גירוד. אין באמור לעיל כדי לגרוע ממשתתף שהשתתף פעם אחת עם אותו כרטיס גירוד מלרכוש מוצרים נוספים ממגוון מוצרי החברה, כמפורט לעיל, לקבל חשבונית קניה וכרטיס גירוד, ולהשתתף פעם נוספת במבצע.
  4.6. על המשתתף לשמור את חשבונית הקניה )עותק מקור( ואת כרטיס הגירוד המקורי עד לקבלת הפרס מעורך המבצע ככל שמדובר בפרס הראשון. על המשתתף להציגם בפני עורך המבצע ו/או מי מטעמו כתנאי הכרחי לזכייה בפרס.
  4.7. רק משתתפים אשר מילאו אחר כל התנאים המצטברים לעיל יהיו זכאים להשתתף במבצע.
  4.8. משתתף שלא עמד באחד או יותר מהתנאים המצטברים לעיל לא יהא זכאי להשתתף במבצע, ובמידה והשתתף במבצע וזכה בפרס, אזי לא תוכר השתתפותו ו/או זכייתו והוא יפסל, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע ו/או מי מטעמו וללא צורך בהודעה למשתתף. עורך המבצע ו/או מי מטעמו רשאי לפסול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כל משתתף אשר הפר הוראה בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתתף כאמור כל טענה כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו בגין כך.

  4.9. בעניין ההשתתפות בהגרלה לזכייה בפרס הראשון, האחריות על הירשמות בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות ומסירת הפרטים הדרושים חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע ו/או לעוזר עורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתתף.
  4.10. רק משתתף שנרשם בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות ומסר את פרטי הקשר המדויקים ,בתקופת המבצע, במועדי פעילותה, זכאי לבדיקת זכאותו לקבלת הפרס הראשון.
  4.11. משתתף שלא ישתף פעולה עם עורך המבצע ו/או מי מטעמו יפסל ולא ישתתף במבצע.
  4.12. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
  4.13. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

 5. הזוכים; אופן קבלת הפרסים; ההגרלה

  5.1. המשתתף מגלה או חושף את תוצאות ההגרלה לגביו, בכוחות עצמו ובאופן מיידי, על ידי גירוד הכרטיס.
  5.2. לאחר הגירוד יפנה המשתתף לנציג החברה בסניף בה רכש את ארון ההזזה לקבלת הפרס, למעט במקרה של השתתפות בהגרלה לזכייה בפרס הראשון, המועד האחרון לקבלת הפרסים בסניף, למעט במקרה של זכייה בפרס הראשון, הוא עד ליום 1.9.18.
  5.3. משתתף אשר מעוניין להשתתף בהגרלה לפרס הראשון, ישמור את ספח ההגרלה המצורף לכרטיס הגירוד ואת חשבונית הקנייה המקורית, יירשם בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות, אישר את התקנון וקבלת חומרים פרסומיים לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, תשמ”ב–1982, וימסור את פרטיו האישיים )שם מלא, פרטי קשר(, ואת מספר ספח ההגרלה.
  5.4. ההגרלה בדבר הפרס הראשון תיערך לא יאוחר מיום 15.7.18 באמצעות מחשב במשרדי רדווד מ.א .תעשיות רהיטים בע”מ, בנוכחות ועדת ההגרלה והמפקח, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון מבין המשתתפים בהגרלה לפרס הראשון.
  5.5. לאחר ביצוע ההגרלה בדבר הפרס הראשון ובירור זהותו של הזוכה בפרס הראשון, ינסה עוזר עורך המבצע ליצור קשר עם המשתתף באמצעות הטלפון לא פחות משלוש פעמים, בשעות העבודה המקובלות במרווחי זמן סביר. הניסיונות ליצור קשר עם המועמד לזכייה יעשו באמצעות מספר הטלפון של המשתתף כפי שמסר לעוזר עורך המבצע בעת פנייתו הראשונה בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות.
  5.6. לעניין סעיף זה – “יצירת קשר” – קיום שיחה בפועל עם המשתתף. עורך המבצע לא ישאיר למשתתף הודעה בדבר זכייתו ולא יציג כל שאלה אלא למשתתף עצמו.
  5.7. אם עוזר עורך המבצע לא יצליח ליצור קשר עם המשתתף בתוך 72 שעות ממועד ביצוע ההגרלה לעניין הזכייה בפרס הראשון ו/או המשתתף לא אותר ו/או המשתתף אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות בהגרלה, כאמור בתקנון זה, ייפסל משתתף זה ועוזר עורך ההגרלה יבצע שוב את בירור זהות הזוכה במחשבי עורכת המבצע. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל משתתף נוסף שזכה בפרס הראשון.
  5.8. על המשתתף שזכה בפרס הראשון, עמו נוצר קשר, לשלוח למשרדי עוזר עורך המבצע, באמצעות פקס או דוא”ל שפרטיהם יימסרו לו, צילום תעודת זהות, אשר פרטיה תואמים את פרטיו, לשם ווידוא פרטיו האישיים, וכן את צילום חשבונית הקניה וספח המבצע המקורי במסגרתו השתתף בהגרלה לזכייה בפרס הראשון.
  5.9. לאחר וידוא פרטים עם המשתתף, ימסור את ספח המבצע המקורי לידי עוזר עורך המבצע.
  5.10. המשתתף יחתום על מסמך אישור קבלת הפרס הראשון במשרדי החברה בנוכחות עוזר עורכת הפעילות ו/או המפקח.
  5.11. ככל שהמועמד לזכייה לא ימציא את המסמכים והפרטים המפורטים לעיל ו/או לא יגיע למשרדי עורך המבצע לקבלת הפרס תוך 7 ימי עסקים ממועד יצירת קשר עמו וזימונו, ו/או יסרב לחתום על מסמך אישור לקבלת הפרס הראשון, יהיה עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע רשאי לפסלו ,

  ובמקרה כאמור הוא לא יהיה זכאי לפרס כלשהו ו/או לפיצוי כלשהו, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מטעמם.
  5.12. לאחר וידוא נכונות הפרטים והמסמכים על ידי המשתתף, וחתימת המשתתף על מסמך האישור ,כמפורט לעיל, וככל שאין מניעה חוקית אחרת, יקבל המשתתף את הפרס הראשון.
  5.13. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכים בפרס הראשון בעת קבלת הזכייה ו/או הפרס ולפרסם את התמונות בכפוף להסכמת הזוכה, אך מבלי שהזוכה וכל מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות קניינית או אחרת בגין כך, לרבות קבלת תמורה כלשהי.
  5.14. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את פרטי הזוכה בפרס הראשון, בכל דרך ואופן בו תבחר לצורך קידום מכירות, בכפוף לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות כל דין. כל משתתף מסכים ומאשר כי דבר זכייתו בפרס הראשון עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים הנעשים על ידי עורכת הפעילות ו/או על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף לתנאי ההיתר ובכפוף להוראות כל דין.
  5.15. מובהר כי מימוש הפרס יהיה אפשרי אך ורק בהגעה פיזית למשרדי עורך המבצע כמפורט לעיל.
  5.16. במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי “מילואים”, שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.
  5.17. כאמור, מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותיר בעמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות בעת הרישום להגרלה. ואולם, במידה ועוזר עורך ההגרלה לא יצליח ליצור עמו קשר תוך 72 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בתקנון זה, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.
  5.18. נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס הראשון לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד המבצע ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.
  5.19. השובר לקבלת הפרס הראשון ופרטים ליצירת קשר עם ספק הפרס ימסרו לזוכה במשרדי החברה במועד לא יאוחר מאשר 15.7.18
  5.20. תוצאות ההגרלה יפורסמו פעמיים בעיתון יומי, באתר עורכת הפעילות, בחנויות החברה ובעמוד הפייסבוק שלה. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.
  5.21. פרסום פרטי הזוכה בפרס הראשון כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 6. פיקוח

  6.1. ההגרלות תערכנה בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, עו”ד אוהד אהרוני, אהרוני את אהרוני
  – משרד עורכי דין ונוטריון, או מי שהוא מינה לצורך כך.
  6.2. המפקח יודיע למנהל הכללי של משרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח קודם לתחילת המבצע.
  6.3. המפקח ימסור למנהל הכללי של משרד האוצר דו”ח, חתום על ידיו, תוך 30 יום מתום תקופת המבצע, והכל בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.
  6.4. עותק מהדו”ח יועמד לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרד המפקח ובמשרדי עורך ההגרלה ,לתקופה של 90 יום מיום מסירתו למנהל הכללי של משרד האוצר.
  6.5. המפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות תקנון זה, ככל שתהיינה פניות כאלה.

 7. אחריות

  7.1. התקנון יפורסם באתר עורכת המבצע, וכן יימצא במשרדי עורכת ההגרלה ו/או עוזר עורך ההגרלה
  ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי למבצע בתיאום מראש וללא תשלום.

  7.2. עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו, כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו ,אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
  7.3. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.
  7.4. למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ,ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.
  7.5. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של עמוד ההגרלה באתר עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
  7.6. עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו, כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו ,לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור ולאספקתו.
  7.7. בכל מקרה שיוכח בביהמ”ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או של המפקח ו/או מי מעובדיו, מנעה מהצרכן מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.
  7.8. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות לא יישאו באחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין, בזוכה.
  7.9. מוסכם ומובהר כי האחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי הפרס הניתן לזוכה בפרס הראשון ואיכותו איננה של עורכת המבצע ותחול על ספק הפרס הראשון בלבד, ולזוכה ו/או למועמד לזכייה בפרס הראשון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת המבצע ו/או מי מטעמה.

 8. מדיניות פרטיות

  8.1. הפרטים המזהים אשר המשתתף ימסור בעת ההרשמה לפעילות יישמרו במאגר הלקוחות של רדווד מ.א. תעשיות רהיטים בע”מ. השתתפות המשתתף בפעילות מעידה על כך כי הוא מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של רדווד. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
  8.2. עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי המשתתף האישיים והמידע שנאסף על פעילותו, אלא במקרים שלהלן:
  8.2.1. ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור רדווד;
  8.2.2. העברת הפרטים האישים בתוך קבוצת החברות הקשורות לרדווד בע”מ. יתכן ונאפשר למשתתף לשתף בפייסבוק) Facebook( וברשתות חברתיות נוספות בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקני פייסבוק או רשתות נוספות כדוגמת התקני “Share” ו-“Like”. פייסבוק או הרשתות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותם דרך הפרופיל של המשתתף. מידע נוסף בנושא מדיניות השימוש של פייסבוק בנתונים ניתן למצוא באפליקציה פייסבוק: https://www.facebook.com/about/privacy. כן ייתכן ונאפשר למשתתף שיתוף כאמור באפליקציות חברתיות נוספות. השיתוף יתבצע בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות;
  8.2.3. אם המשתתף יפר הוראות תקנון זה או אם יבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות
  כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  8.2.4. אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתף או את המידע אודותיו לצד שלישי;
  8.2.5. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתתף לבין עורכת הפעילות;
  8.2.6. בכל מקרה בו עורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש המשתתף או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  8.3. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
  8.4. עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  8.5. עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט .לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
  8.6. לאחר שהמשתתף נרשם לפעילות ונתן את הסכמתו לקבלת דבר פרסומת, עורכת הפעילות תהא רשאית, אך לא חייבת, לשלוח לו עדכונים ביחס למוצרי רדווד מ.א. תעשיות רהיטים בע”מ ובכלל זה עדכוני תוכן ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת )בזק ושידורים( ,התשמ”ב – 1982. בכל עת, המשתתף יוכל לחזור בו מהסכמתו ולהודיע על סירובו לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלח.

 9. שונות

  9.1. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
  9.2. עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
  9.3. תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר האינטרנט של עורכת הפעילות ו/או בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.
  9.4. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  9.5. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, למעט אם יוחלט אחרת על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.
  9.6. עורך המבצע שומר לעצמו את הזכות ככל שיחליט עם הפרסים אשר לא חולקו לאחר מועד המבצע ,בכפוף לכל דין.
  9.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  9.8. למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק על פי האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.
  9.9. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על
  ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.
  בסעיף זה ,“בן משפחה“: בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

  נספח א '- רשימת הפרסים

  1. זוג כרטיסי טיסה לפריז
  2. ארון הזזה דגם שקד 160 ס"מ – טריקה שקטה – )יחידה אחת(
  3. שוברי קניה ברשת שופרסל – 1,000 ש"ח )2 יחידות(
  4. סט סירים 7 חלקים – של חברת ארקוסטיל )8 יחידות(
  5. מערכת מצעי סאטן איכותית למיטה זוגית – )10 יחידות(
  6. שישיית סט סכיני סטייק )1,979 יחידות(

מבצע הנחות בRedWood

33% - 39% הנחה

ארון ראשון – 33% הנחה.

ארון שני 36% – הנחה.

ארון שלישי ואילך – 39% הנחה.

* (ההנחה הגבוהה על הארון הזול מביניהם וההנחה הנמוכה על הארון היקר מביניהם)

לפרטים צרו קשר

Call Now Button